Jdi na obsah Jdi na menu
 


chráněná zvířata ČR

  Chráněné druhy živočichů v ČR
BEZOBRATLÍ
Měkkýši:
perlorodka říční, Margaritana margaritifera
Členovci, korýši:
rak kamenáč, Astacus torrentium
Hmyz:
čmelák, Bombus (všechny druhy)
jasoň červenooký, Parnassius apollo
jasoň dymnivkový, Parnassius mnemosyne
kobylka sága, Saga pedo
krajník, Calosoma (všechny druhy)
kudlanka nábožná, Mantis religiosa
mravenec (všechny druhy rodu Formica)
nosorožík kapucínek, Oryctes nasicornis
pestrokřídlec podražcový, Zerynthia hypsipyle
otakárek fenyklový, Papilio machaon
otakárek ovocný, Papilio podalirius
roháč obecný, Lucanus cervus
ploskohor, Ascalaphus (všechny druhy)
tesařík alpský, Rosalia alpina
tesařík obrovský, Cerambyx cerdo
tesařík zavalitý, Ergates jaber
OBRATLOVCI
Kruhoústí:
mihule, Lametra (všechny druhy)
Obojživelníci:
blatnice skvrnitá, Pelobates fuscus
rosnička obecná, Hyla arborea
čolek horský, Triturus alpestris
čolek karpatský, Triturus montadoni
čolek velký, Triturus cristatus
mlok skvrnitý, Salamandra salamandra
ropucha, Bufo (všechny druhy)
Plazi:
ještěrka, Lacerta (všechny druhy)
slepýš křehký, Anguis fragilis
užovka hladká, Coronella austriaca
užovka podplamatá, Natrix tesselata
užovka stromová, Elaphe longissima
želva bahenní, Emys orbicularis
Ptáci:
běhulík plavý, Cursorius cursor
bělořit šedý, Oenanthe oenanthe
bramborníček, Saxicola (oba druhy)
brhlík lesní, Sitta europaea
brkoslav severní, Bombycilla garrula
břehouš černoocasý, Limosa limosa
břehule říční, Riparia riparia
budníček, Phylloscopus(všechny druhy)
bukač velký, Botaurus stellaris
bukáček malý, Ixobrychus minutus
cvrčilka, Locustella (všechny druhy)
čáp bílý, Ciconia ciconia
čáp černý, Ciconia nigra
čečetka zimní, Carduelis flammea
čejka chocholatá, Vanellus vanellus
červenka obecná, Erithacus rubecula
čížek lesní, Carduelis spinus
datel černý, Dryocopus martius
datlík tříprstý, Picoides tridactylus
dlask tlustozobý, Coaothraustes coccothraustes
drop velký, Otis tarda
drozd, Turdus(všechny druhy)
dřemlík tundrový, Falco columbarius
dudek chocholatý, Upupa epops
dytík úhorní, Burhinus oedicnemus
hohol severní, Bucephala clangula
holub doupňák, Columba oenas
hvízdák euroasijský, Anas penelope
hýl obecný, Pyrrhula pyrrhula
chřástal (všechny druhy rodu Porzona)
chřástal polní, Crex crex
chřástal vodní, Rallus aguaticus
jespák (všechny druhy rodů Calidris, Philomachus, Crocethia, Limicola)
jiřička obecná, Delichon urbica
kalous pustovka, Asio flammeus
kalous ušatý, Asio otus
káně lesní, Buteo buteo
koliha, Numenius (oba druhy)
kolpfk bílý, Platalea leucorodia
konipas, Motacilla (všechny druhy)
konopka, Carduelis (všechny druhy)
kopřivka obecná, Anas strepera
kos horský, Merula torquatus
králíček, Regulus (oba druhy)
krutihlav obecný, Jynx torquilla
křepelka polní, Coturnix coturnix
křivka, Loxia (všechny druhy)
kukačka obecná, Cuculus canorus
kulík (všechny druhy rodu CharadriusSquatarola)
kulíšek nejmenší, Glaucidium passerinum
kvakoš noční, Nycticorax nycticorax
labuf, Cygnus (všechny druhy)
ledňáček říční, Alcedo atthis
lejsek, Muscicapra (všechny druhy)
lelek lesní, Caprimulgus europaeus
linduška, Anthus (všechny druhy)
luňák červený, Milvus milvus
luňák hnědý, Milvus migrans
luněc šedý, Elanus coerulens
mandelík hajní, Coracias garrulus
mlynařík dlouhoocasý, Aegithalos caudatus
morčák, Mergus (všechny druhy)
moták, Circus (všechny druhy)
moudivláček lužní, Remiz pendulinus
orel (všechny druhy rodů Aquila, Hieraaetus, Haliaeetus)
orlík krátkoprstý, Circaetus gallicus
orlovec říční, Pandion haliaetus
ořešník kropenatý, Nucifraga caryocatactes
ostralka štíhlá, Anas acuta
ostříž lesní, Falco subbuteo
ouhorlík stepní, Glareola pratincola
pěníce, Sylvia (všechny druhy)
pěnkava jikavec, Fringilla montifringilla
pěvuška, Prunella (všechny druhy)
pisík obecný, Actitis hypoleuca
pisila čáponohá, Himantopus himantopus
poštolka jižní, Falco naumanni
poštolka obecná, Falco tinnunculus
poštolka rudonohá, Falco vespertinus
polák malý, Aythia nyroca
potápka černokrká, Podiceps nigricollis
potápka malá, Podiceps ruficollis
potápka rudokrká, Podiceps griseigetta
potápka žlutorohá, Podiceps auritus
potáplice, Colymbus (oba druhy)
puštík bělavý, Strix uralensis
puštík obecný, Strix aluco
racek, Larus, Rissa (všechny druhy)
raroh velký, Falco cherrug
rákosník, Acrosephalus (všechny druhy)
rehek, Phoenicurus (oba druhy)
rorýs, Micropus (oba druhy)
rybák černý, Chlidonias nigra
rybák obecný, Sterna hirundo
sedmihlásek hajní, Hyppolais icterina
skalník zpěvný, Monticola saxatilis
skorec vodní, Cinclus cinclus
skřivan lesní, Lullula arborea
skřivan ouškatý, Eremophila alpestris
slavík, Luscinia (všechny druhy)
slučka malá, Lymnocryptes minimus
sokol stěhovavý, Falco peregrinus
sova pálená, Tyto alba
stehlík obecný, Carduelis carduelis
strakapoud bělohřbetý, Dryobates leucotos
strakapoud (všechny druhy rodu Dendrocopus)
strnad cvrčivý, Emberiza cia
strnad rákosní, Emberiza schoeniclus
strnad zahradní, Emberiza hortulana
střízlík obecný, Troglodytes troglodytes
sýc rousný, Aegolius funereus
sýček obecný, Athene noctua
sýkora, Parus (všechny druhy)
sýkořice vousatá, Panurus biarmicus
šoupálek, Certhia (oba druhy)
tenkozobec opačný, Recurvirostra avosetta
fuhýk, Lanius (všechny druhy)
turpan, Melanita (oba druhy)
včelojed lesní, Pernis apivorus
vlaštovka obecná, Hirundo rustica
vlha pestrá, Merops apiaster
vodouš, Tringa (všechny druhy)
volavka bílá, Egretta alba
volavka červená, Ardea purpurea
volavka stříbřitá, Egretta garsetta
výreček malý, Otus scops
zedníček skalní, Tichodroma muraria
zrzohlávka rudozobá, Netta rufina
zvonohlík zahradní, Serinus canaria
žluna, Picus (oba druhy)
žluva hajní, Oriolus oriolus
Savci:
bělozubka, Crocidura (všechny druhy)
ježek, Erinaceus (oba druhy)
myšivka horská, Sicista betulina
netopýrovití, Vespertilionidae (všechny druhy)
plch lesní, Dryomys nitedula
plch zahradní, Eliomys quercinus
rejsec černý, Neomys anomalus
rejsek, Sorex (všechny druhy)
vrápencovití, Rhinolophidae (všechny druhy)
vydra říční, Lutra lutra